Cirkulär ekonomi

Grundpelaren i ett cirkulärt, hållbart samhälle är resurseffektivitet. För att det ska kunna uppnås krävs standarder. EU har antagit en ambitiös handlingsplan för den cirkulära ekonomin där standarder spelar en viktig roll.

Toppbild_anmsda_C E - 750x393.png

Vad är cirkulär ekonomi?

Med cirkulär ekonomi, eller kretsloppsekonomi, menas en ekonomisk modell som bygger på ett kretslopp snarare än en linjär process. Det handlar alltså om att företag, organisationer och hela samhällen ska utforma produkter, tjänster och affärsmodeller som är hållbara. Det kan innebära att från början designa med återanvändning, nedbrytbarhet och återskapande i åtanke, att använda energi från förnybara källor och att arbeta för att avfall i ett system kan bli näring åt ett annat.

Europas "gröna giv"

EU-kommissionen har antagit ett åtgärdspaket för den cirkulära ekonomin med en handlingsplan för ny och reviderad lagstiftning. Handlingsplanen är en del av EU:s Green deal. Inom detta har nu Sustainable Products Initiative lanserats (SPI) – ett omfattande policypaket som syftar till att göra hållbarhet till norm på EU:s marknad. Målet är en starkare och mer cirkulär ekonomi där resurser används på ett mer hållbart sätt. Tanken är att förlänga produkters livslängd samt öka materialåtervinning och återanvändning för att på så sätt sluta kretsloppet. Dessutom främjas energibesparingar och utsläppen av växthusgaser minskar. Förslagen omfattar produkternas hela livscykel: från design, produktion och konsumtion till avfallshantering och marknaden för returråvaror.

Läs mer:

Standarder stöttar den cirkulära ekonomin

SIS har en kommitté, SIS/TK 616, som tagit fram ett brett paket av standarder kring grunderna inom cirkulär ekonomi. De kommer ge ett mycket efterfrågat ramverk för cirkulär ekonomi och förtydliga grundprinciperna det bygger på. Standarderna kommer även att vägleda organisationer i övergången till cirkulär verksamhet genom anpassning av affärsmodellen.

Standarderna är nu publicerade och finns här: 

Våra klimatproblem är till stor del ett resultat av vårt samhälles ohållbara användning av resurser. Standarderna om cirkulär ekonomi kommer att stödja det växande antalet företag och organisationer som vill övergå till en mer cirkulär och hållbar resursanvändning säger Mattias Lindahl, ordförande i SIS/TK 616.

Mätning och utvärdering av cirkularitet kommer också att bli en viktig fråga för många organisationer som är intresserade av nyckeltal kopplade till ökad cirkularitet.

Många organisationer vill jobba mot ökad cirkularitet, och de efterfrågar tydliga definitioner  och nyckeltal. Genom att mäta effekten av en cirkulär verksamhet kan standarden tydliggöra nyttan, säger Laura Linnala, projektledare för kommittén.

Standarder representerar globalt erkända lösningar som tagits fram i samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer och är en förutsättning för en resurseffektiv verksamhet. De fungerar som ett stöd för verksamheter att arbeta systematiskt med till exempel kvalitet, hållbarhet och innovation. De specificerar också rent konkret produkters funktioner, dimensioner och material.

Exempel på områden där standarder stöttar den cirkulära ekonomin:

Ekodesign

EU:s lagstiftning om ekodesign och energimärkning är ett verktyg för att förbättra produktens energieffektivitet. Det bidrar till att eliminera de minst effektiva produkterna från marknaden. Även standarder för produkters materialeffektivitet såsom återvinningsbarhet, uppgraderbarhet och reparerbarhet har tagits fram, till exempel EN 4555X-serien.

Läs mer om hur standarder bidrar till hållbara samhällen och de globala målen i Agenda 2030.

Verksamhetsutveckling

Ett ledningssystem beskriver hur en organisation styr sin verksamhet. Beroende på ledningssystemets inriktning beskriver det hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta uppsatta mål för till exempel kvalitet, miljö eller innovation. Exempel på ledningssystem som stöttar arbetet mot en cirkulär ekonomi:

  • ISO 14001, miljöledning, är ett verktyg för att ständigt mäta, följa upp och förbättra ditt miljöarbete.
  • ISO 50001, energiledning, är ett effektivt verktyg som hjälper organisationer att kartlägga och effektivisera sin energianvändning

Plast och förpackningar

Alla plastförpackningar i EU ska kunna återvinnas senast 2030. Det ställer krav på förpackningarnas design samt kvalitén på den återvunna plasten. För att branschen ska kunna skapa samsyn och en hållbar lösning behövs standarder. Kommittéerna för plast och förpackningar har skapat en gemensam arbetsgrupp för plastförpackningar som t.ex. ska bevaka och utarbeta standarder kopplade till:

  • plaståtervinning och återvunnen plast kopplat till Kommissionens initiativ Circular Plastics Alliance (CPA), i syfte att nå målet att öka EU:s marknad för återvunnen plast till tio miljoner ton år 2025;
  • revideringen av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (förpackningsdirektivet), i syfte att stödja förpackningskedjan att uppfylla de väsentliga kraven i EU-direktivet.

Läs mer:


Standarder för cirkulär ekonomi

Nu är standarderna för Cirkulär ekonomi publicerade! Läs mer om de nya standarderna här:

Under ett webbinarium den 11 juni gav vi en introduktion till de nya standarderna och berättade om vad de innebär.

Presentationen från webbinariet hittar du här >

Ny europeisk kommitté för cirkulär ekonomi!

Nu startar nya CEN/TC 473 Circular economy under svenskt ledarskap!

Den cirkulära omställningen står högt på agendan inom EU, men behovet av gemensamma riktlinjer och vägledningar för att lyckas är stort. På förslag av SIS med stöttning av Europas medlemsländer, åtar nu CEN/TC 473 uppdraget att ta fram europeiska standarder inom cirkulär ekonomi, som en del av lösningen.

På första mötet 28-29 september på SIS i Stockholm diskuterades kommitténs fokusområden. Inledningsvis bedöms fyra särskilt relevanta; terminologi, ramverk och principer,  informationsdelning, utökat producentansvar och cirkulära affärsmodeller.

Genom att Sverige har ledarskapet finns stora möjligheter att påverka från start, värna om nära dialog med kommissionen såväl industrin, samt säkerställa konsensus för gott samarbete, enighet och framgång i arbetet.

Vill du veta mer eller vara med i standardiseringsarbetet? Kontakta sekretariatet för CEN/TC 473 och projektledningen för den svenska spegelkommittén SIS/TK 616 Cirkulär ekonomi:

Laura Linnala, Projektledare SIS
Alva Eklund, Projektkoordinator SIS

Vad är CEN?

Bild på en flagga som består av olika europeiska flaggor

CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, är en oberoende och icke-statlig organisation med 34 europeiska länders standardiseringsorgan som medlemmar.

SIS är medlem, och representerar Sverige, i CEN.

Cirkulär Framtid

Tack alla ni som deltog på Cirkulär Framtid!

Nu finns alla avsnitt och presentationer att se i efterhand på länken nedan.

Kontakt

Vill du veta mer om standarder kopplade till cirkulär ekonomi eller har du idéer eller tankar? Kontakta Laura Linnala, projektledare på SIS.

laura.linnala@sis.se
08 5555 21 18 

Delta i standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.

Utbildningar inom miljöledning

SIS erbjuder flera utbildningar på olika nivåer för att ert företag ska öka effektiviteten med ett väl fungerande miljöledningssystem. enligt kraven i ISO 14001:2015.