Standard Svensk standard · SS-EN ISO 26000:2021

Organisationers samhällsansvar (social responsibility) - Vägledning (ISO 26000:2010)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 26000:2021

Organisationers samhällsansvar (social responsibility) - Vägledning (ISO 26000:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 297 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 297 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 675,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021

Paket: SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021

1 st Organisationers samhällsansvar (social responsibilit...

1 st Organisationers samhällsansvar - Maximering av...

Läs mer om paket SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021

Paketpris: (197,24 EUR) 2 290 SEK

Normalpris: (285,10 EUR) 3 310 SEK

Du sparar: (87,86 EUR) 1 020 SEK

Paket:
SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021 -PDF

Paket: SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021 -PDF

standard ikon pdf 1 st Organisationers samhällsansvar (social responsibilit...

standard ikon pdf 1 st Organisationers samhällsansvar - Maximering av...

Läs mer om paket SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021 -PDF

Paketpris: (197,24 EUR) 2 290 SEK

Normalpris: (285,10 EUR) 3 310 SEK

Du sparar: (87,86 EUR) 1 020 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Övriga dokument:

Koppling mellan SS-EN ISO 26000:2021 och de globala målen för hållbar utveckling (pdf)

Se även våra paketerbjudanden

Omfattning
Den här internationella standarden innehåller vägledning för alla typer av organisationer, oavsett deras storlek eller geografiska läge, vad gäller:
a) begrepp, termer och definitioner som rör organisationers samhällsansvar,
b) bakgrunden till samt trender och kännetecken som rör organisationers samhällsansvar,
c) principer och arbetssätt för organisationers samhällsansvar,
d) huvudområden och delområden inom organisationers samhällsansvar,
e) integrering, implementering och främjande av samhällsansvar i hela organisationen och, genom organisationens policyer och arbetssätt, inom dess inflytandesfär,
f) identifiering och involvering av intressenter,
g) kommunikation om åtaganden, resultat och annan information som rör organisationers samhällsansvar.
Den här internationella standarden är avsedd att hjälpa organisationer att bidra till hållbar utveckling. Den är avsedd att uppmuntra dem att göra mer än vad lagen kräver. Samtidigt slår den fast att det är en grundläggande skyldighet för varje organisation att efterleva lagstiftningen, och ett viktigt led i deras samhällsansvar. Den är avsedd att främja en bredare förståelse inom området organisationers samhällsansvar samt att komplettera andra instrument och initiativ som rör
samhällsansvar, inte ersätta dem.
Vid tillämpning av den här internationella standarden rekommenderas att organisationen ifråga beaktar samhälleliga, miljömässiga, rättsliga, kulturella, politiska och organisatoriska olikheter samt skillnader i ekonomiska förhållanden, samtidigt som den i tillämpningen följer internationella uppförandenormer.
Den här internationella standarden är inte en ledningssystemstandard. Den är inte avsedd eller lämplig för certifieringsändamål, eller för lagstiftning eller som underlag för avtal. Eventuella erbjudanden om certifiering, eller påståenden om att vara certifierad mot SS-EN ISO 26000 skulle innebära ett avsteg från avsikten och syftet med den här internationella standarden. Eftersom denna internationella standard inte innehåller krav skulle en eventuell sådan certifiering inte utgöra ett bevis på överensstämmelse med denna internationella standard.
Denna internationella standard är avsedd att ge organisationer vägledning när det gäller organisationers samhällsansvar och kan användas inom den offentliga sektorns förvaltning. Däremot är den inte avsedd att tolkas som en "internationell standard", "riktlinje" eller "rekommendation" när det gäller Marrakechavtalet, genom vilket Världshandelsorganisationen (WTO) upprättats och den är inte heller avsedd som grund för eventuella antaganden eller slutsatser om att en åtgärd är förenlig med förpliktelser i WTO. Vidare är den inte ämnad som en grund för rättsliga åtgärder, klagomål, försvar eller andra anspråk i något internationellt, nationellt eller annat förfarande, och är inte heller avsedd att åberopas som bevis för utvecklingen av
internationell sedvanerätt.
Den här internationella standarden syftar inte till att förhindra utarbetandet av nationella standarder som är mer specifika, ställer högre krav eller är av annan typ.

ISO 26000:2010 provides guidance to all types of organizations, regardless of their size or location, on:
concepts, terms and definitions related to social responsibility;
the background, trends and characteristics of social responsibility;
principles and practices relating to social responsibility;
the core subjects and issues of social responsibility;
integrating, implementing and promoting socially responsible behaviour throughout the organization and, through its policies and practices, within its sphere of influence;
identifying and engaging with stakeholders;
and communicating commitments, performance and other information related to social responsibility.

ISO 26000:2010 is intended to assist organizations in contributing to sustainable development.
It is intended to encourage them to go beyond legal compliance, recognizing that compliance with law is a fundamental duty of any organization and an essential part of their social responsibility.
It is intended to promote common understanding in the field of social responsibility, and to complement other instruments and initiatives for social responsibility, not to replace them.
In applying ISO 26000:2010, it is advisable that an organization take into consideration societal, environmental, legal, cultural, political and organizational diversity, as well as differences in economic conditions, while being consistent with international norms of behaviour.

ISO 26000:2010 is not a management system standard.
It is not intended or appropriate for certification purposes or regulatory or contractual use. Any offer to certify, or claims to be certified, to ISO 26000 would be a misrepresentation of the intent and purpose and a misuse of ISO 26000:2010. As ISO 26000:2010 does not contain requirements, any such certification would not be a demonstration of conformity with ISO 26000:2010.

ISO 26000:2010 is intended to provide organizations with guidance concerning social responsibility and can be used as part ...
Kompletterande material
Bilder över de sju portalfrågorna kan laddas ner separat som kompletterande material.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Verksamhetsstyrning och etik (03.100.02) Socialt ansvarstagande (04.130) SIS Perspektiv (98.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 26000:2021

Organisationers samhällsansvar (social responsibility) - Vägledning (ISO 26000:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 297 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 297 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 675,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Paket:
SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021

Paket: SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021

1 st Organisationers samhällsansvar (social responsibilit...

1 st Organisationers samhällsansvar - Maximering av...

Läs mer om paket SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021

Paketpris: (197,24 EUR) 2 290 SEK

Normalpris: (285,10 EUR) 3 310 SEK

Du sparar: (87,86 EUR) 1 020 SEK

Paket:
SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021 -PDF

Paket: SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021 -PDF

standard ikon pdf 1 st Organisationers samhällsansvar (social responsibilit...

standard ikon pdf 1 st Organisationers samhällsansvar - Maximering av...

Läs mer om paket SS-EN ISO 26000:2021 och egendeklaration SIS/TS 2:2021 -PDF

Paketpris: (197,24 EUR) 2 290 SEK

Normalpris: (285,10 EUR) 3 310 SEK

Du sparar: (87,86 EUR) 1 020 SEK

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Organisationers samhällsansvar, SIS/TK 478

Internationell titel: Guidance on social responsibility (ISO 26000:2010)

Artikelnummer: STD-80028865

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-04-28

Antal sidor: 268

Ersätter: SS-ISO 26000:2010