Förslag från EU-kommissionen om en ny maskinförordning som ska ersätta maskindirektivet

Ett sätt att uppfylla maskindirektivets krav är att använda sig av harmoniserade standarder. Det finns ett stort antal standarder som är harmoniserade mot maskindirektivet. EU-kommissionen har lagt ett förslag till ny maskinförordning som kommer att ersätta det nuvarande maskindirektivet.

I egenskap av nationellt standardiseringsorgan verkar SIS för att värna det europeiska standardiseringssystemet, och för att möjligheten att använda standarder för att visa på en produkts överenstämmelse med lagkrav ska bestå. SIS bedömer att ett antal nya standarder kommer att behövas med anledning av att den nya maskinförordningen kommer att omfatta fler produkter och områden än det nuvarande maskindirektivet. Sannolikt kommer även ett antal existerande standarder att behöva uppdateras.
Nedan har vi samlat information om bakgrund i frågan, hur processen ser ut nu och framåt, samt vad SIS gör i frågan.

Bakgrund till revideringen

EU-kommissionen lade den 21 april 2021 ett förslag till ny maskinförordning[1] (”förslaget”), som kommer att ersätta det nuvarande maskindirektivet[2]. Förslaget kommer nu att behandlas i Europaparlamentet och i Europeiska Unionens råd (även kallad ministerrådet eller rådet), enligt EU:s ordinarie lagstiftningsförfarande.[3] Enligt förslaget ska det nya regelverket tillämpas 30 månader efter att förslaget trätt ikraft, medan produkter som satts på marknaden i enlighet med maskindirektivet (2006/42/EG) ska få fortsätta att säljas i 42 månader efter förslaget trätt ikraft. 

Harmoniserade standarder för att uppfylla krav

Ett sätt att uppfylla maskindirektivets krav är att använda sig av harmoniserade standarder. Det finns ett stort antal standarder som är harmoniserade mot maskindirektivet. De standarder som harmoniseras mot maskindirektivet listas i EU:s officiella tidning (Official Journal). Dessa standarder kan därför användas för att visa att produkter uppfyller kraven i maskindirektivet, och att produkterna därmed kan CE-märkas. Svenska experter i ett stort antal tekniska kommittéer på SIS arbetar med att ta fram och revidera dessa standarder.

Innebörden av ”nya metoden”

Förslaget innebär att den nya metoden, dvs att man kan använda harmoniserade standarder för att visa att man uppfyller kraven i förordningen och att efterlevnad av harmoniserade standarder därmed ge en presumtion för överensstämmelse med direktivet eller förordningens krav, bibehålls (artikel 17). Kommissionen föreslås dock ges befogenhet att anta gemensamma tekniska specifikationer som även de ger presumtion för överensstämmelse, i de fall då harmoniserade standarder saknas. Denna möjlighet ska dock enbart kunna användas om kommissionen först har begärt standarder av de europeiska standardiseringsorganisationerna, men då denna begäran av olika anledningar inte har lett fram till att en hänvisning gjorts till standarden i EU:s officiella tidning.

Förslaget innebär också att reglerna om standardisering och saluföring uppdateras för att anpassas till EU:s standardiseringsförordning[4] till EU:s övergripande lagstiftningsmetod (New legislative framework)[5] för saluföring av produkter.

Vad gör SIS kopplat till frågan?

SIS bevakar standardiseringsfrågor och värnar det europeiska standardiseringssystemet  

Givet standardernas stora betydelse för efterlevnaden av maskindirektivet, kommer SIS särskilt att bevaka standardiseringsfrågor relaterade till förslaget om ny maskinförordning.

I egenskap av nationellt standardiseringsorgan verkar SIS, inom CEN, för att värna det europeiska standardiseringssystemet, och för att möjligheten att använda standarder för att visa på en produkts överenstämmelse med lagkrav ska bestå. SIS verkar även för att EU-kommissionens standardiseringsbegäran ska vara tillräckligt flexibel för att möjliggöra att standardisering, och att europeiska standarder som så långt möjligt stämmer överens med internationell standard.

Mot bakgrund av detta kommer SIS att engagera sig inom ramen för CEN för att verka för att möjligheten att använda standarder enligt artikel 17 i den föreslagna förordningen bibehålls, och att möjligheterna för kommissionen att anta egna tekniska specifikationer istället för att hänvisa till standarder, inte utökas. SIS kommer även, liksom tidigare, inom ramen för CEN att verka för att en god dialog mellan CEN och EU-kommissionen upprätthålls. Detta verkar för att de standarder som tas fram inom CEN också listas i EU:s officiella tidning Official Journal och därmed godkänns som harmoniserade standarder.

SIS deltar i strategiska grupper om harmoniserade standarder och maskinsäkerhet

SIS kommer att fortsätta sitt engagemang i CEN-CENELECs strategiska grupper såsom CEN-CENELECs European Policy Hub[6], som arbetar med påverkan gentemot EU:s institutioner, inklusive EU-kommissionen, för att EUs standardiseringssystem ska tillvaratas. SIS kommer även fortsatt att verka inom CEN-CENELECs arbetsgrupp för harmoniserade standarder, vars uppgift är att genom uppföljning och dialog verkar för att EUs system med harmoniserade standarder fungerar och levererar. SIS deltar även i den strategiska gruppen för maskinsäkerhet inom Europa CEN-CENELEC Sector Forum on Machinery [7]. Forumet syftar till att underlätta informationsutbytet mellan olika intressenter samt samordna och identifiera standardiseringsbehoven inom maskinområdet. I forumet deltar representanter från den europeiska standardiseringen, kommissionen, intressenter från industrin m fl.   

Kontakt med svenska regeringsföreträdare

Vid behov kommer SIS även att hålla kontakt med svenska regeringsföreträdare, främst arbetsmarknadsdepartement, som för Sveriges räkning kommer att förhandla förslaget inom EU:s ministerråd, för att informera dessa om standardiseringens betydelse för Sverige och för ett gott genomförande av den nya maskinförordningens regler.

Behov av nya standarder

SIS bedömer även att ett antal nya standarder kommer att behövas med anledning av att den nya maskinförordningen kommer att omfatta fler produkter och områden än det nuvarande maskindirektivet. Sannolikt kommer även ett antal existerande standarder att behöva uppdateras. När detta blir aktuellt kommer SIS, i likhet med hur arbetet bedrivs idag, att försäkra sig om att relevanta svenska experter från våra tekniska kommittéer kan delta i de ad hoc grupper för kommissionens standardiseringsbegäran, som finns för att standardiseringsexperter ska kunna lämna synpunkter på kommissionens begäran. Som alltid är syftet med detta påverkansarbete att ge tillräcklig tid och flexibilitet för de som deltar i standardisering att ta fram användbara standarder för att visa på överenstämmelse med den nya maskinförordningen.

Fördjupad information från SIS

SIS undersöker för tillfället möjligheten och intresset för att arrangera ett seminarium med information om förslaget till ny maskinförordning, för att erbjuda våra svenska intressenter på området möjlighet att utbyta fördjupad information om de förestående ändringarna.

Hur kan du som intressent påverka?

SIS är medveten om att det i våra tekniska kommittéer finns många olika synpunkter kring substansen i förslaget till ny maskinförordning, både vad gäller den nya förordningens omfattning, tydlighet och regler kring tillämpning och krav i samband med bedömning av överensstämmelse. I den mån dessa synpunkter inte är relaterade till möjligheter att använda standarder och standardisering, är detta inte något som SIS kommer att driva påverkansarbete kring. I den mån deltagare i SIS tekniska kommittéer vill påverka förhandlingarna om den nya maskinförordningen i detta avseende, uppmanar SIS till direkt kontakt med svenska förhandlare, eller att uppvaktning sker via relevanta branschorganisationer. EU-kommissionen har lanserat en offentlig konsultation[8] om förslaget till ny maskinförordning, som är öppen för alla att svara på fram till den 2 augusti 2021 (slutdatumet kan förlängas, se länken i [8] för uppdaterad information).

Vad händer nu?

Efter att kommissionen nu lagt sitt förslag kommer Europarlamentet och EU:s ministerråd, enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, att behandla förslaget och därefter ta ställning till förslaget eller till eventuella ändringsförslag som kan komma från både parlamentet och rådet. Förhandlingarna i Europaparlamentet sker i utskott, och i rådet i arbetsgrupper. Tiden från förslag till antagande varierar, men den genomsnittliga tiden är runt 18 månader.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på SIS. Kontakta din projektledning alternativt skicka ett mail till info@sis.se.[1] COM(2021) 202 final 2021/0105(COD) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Machinery Products. Relaterade dokument finns samlade här https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45508

[2] Maskindirektiv (2006/42/EG)

[3] Mer om EU:s olika lagstiftningsförfarande: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law_sv

[4] Förordning (EU) nr 1025/2012

[5] EC 768/2008/EC

[6] https://www.cencenelec.eu/news/articles/Pages/AR-2018-040.aspx

[7] https://www.cencenelec.eu/standards/sectorsold/machinery/pages/default.aspx

[8] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2019-Revision-of-the-Machinery-Directive

 

 

 


Om maskindirektivet

Maskindirektivet anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner som släpps ut på marknaden inom EU. Maskindirektivets krav implementeras i svensk lagstiftning genom arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsmiljöverkets föreskrift; Maskiner AFS 2008:3.

Standardisering inom maskinsäkerhet

Få tidig information och var med och påverka internationella standarder inom maskinsäkerhet hos SIS.

Ta reda på mer om standardisering inom maskinsäkerhet och vilka tekniska kommittéer du kan delta i.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta din projektledning alternativt skicka ett mejl till info@sis.se.