Maskinsäkerhet och maskindirektivet

På den europeiska marknaden specificerar maskindirektiv vad som är en säker maskin. SIS erbjuder standarder, möjlighet att delta i standardisering, utbildningar och andra verktyg som hjälper dig som tillverkar maskiner att nå kraven som ställs i maskindirektivet. Att använda standarder ger tillträde till den europeiska marknaden och är en förutsättning för framgångsrik försäljning.

Maskindirektivet

Maskindirektivet anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner som släpps ut på marknaden inom EU. Maskindirektivets krav implementeras i svensk lagstiftning genom arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsmiljöverkets föreskrift; Maskiner AFS 2008:3.

Revidering av maskindirektivet
EU-kommissionen la den 21 april 2021 ett förslag till ny maskinförordning, och direktivet är nu under revidering. Ansvarig myndighet i Sverige för synpunkter på förslaget är Arbetsmiljöverket.

Förändringar i direktivet skapar ett behov av nya standarder och kan påverka befintliga inom området.

Läs mer om hur ett nytt maskindirektiv påverkar standardisering.

Harmoniserade standarder

Ett sätt att uppfylla maskindirektivets krav är att använda sig av harmoniserade standarder. Att en standard är harmoniserad mot maskindirektivet innebär att den är framtagen utifrån direktivets krav. Genom att följa en harmoniserad standard förutsätts det därför att direktivets krav uppfylls. De standarder som harmoniseras mot maskindirektivet listas i EU:s officiella tidning (Official Journal).

ABC-standarder

Standarderna inom maskinsäkerhet är indelade i tre kategorier; A-, B- och C-standarder. A-standarder är övergripande och definierar de grundläggande hälso- och säkerhetskraven för alla sorters maskiner B-standarder är gruppstandarder för säkerhet som behandlar en säkerhetsaspekt eller en typ av säkerhetsrelaterad anordning som kan användas för en mängd maskiner. C-standarder är säkerhetsstandarder för maskintyper som ger detaljerade säkerhetskrav med riskanalys, riskbedömning och riskreducering för en särskild maskin eller grupp av maskiner.

CE-märkning av maskiner

En CE-märkning på en maskin visar att maskinen fritt kan säljas på den europeiska marknaden eftersom den uppfyller maskindirektivet och eventuella andra krav. Genom märket intygar tillverkaren eller importören att maskinen uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. För produkter som anses särskilt riskfyllda eller behöver provas krävs att tillverkaren ska vända sig till ett eller flera oberoende tredjepartsorgan, så kallade anmälda organ. Dessa organ är kompetensbedömda och erkända av EU:s medlemsstater att utföra provning, certifiering och kontroll. Här kan du läsa mer om CE-märkning.

Utbildningar

För dig som är ny inom maskinsäkerhetsområdet, eller erfaren och vill fördjupa dina kunskaper, erbjuder SIS en utbildningar inom maskinsäkerhet, svets och bygg. Utbildningarna återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka. Vi behandlar användning, samt de tillbud, olyckor och risker som är förknippade med maskiner, och utgör en grund för att bedöma och undanröja eller reducera riskerna under maskinens hela livscykel.

Standardutveckling för maskinsäkerhet

De internationella standarderna för maskinsäkerhet utvecklas och revideras regelbundet i tekniska kommittéer hos CEN och ISO. Svenska företag deltar och bevakar arbetet genom SIS. På så vis får svenska företag tidig information om kommande marknadskrav, möjlighet att påverka dem och branschnätverk i Sverige såväl som internationellt. Läs mer om utvecklingen av standarder för maskinsäkerhet.