Standarder i BBR

För att underlätta byggande och tillämpning av Boverkets byggregler, BBR, finns nu alla standarder som BBR hänvisar till samlade på SIS webbplats.

I slutet av 2019 fick Boverket i uppdrag att förenkla och förbättra rollfördelningarna inom byggsektorn, med syfte att det behöver gå snabbare att bygga bostäder i Sverige. Projektet har fått namnet Möjligheternas byggregler.

En av förändringarna är att Boverkets funktionskrav framöver förväntas innehålla betydligt färre detaljerade regler och direkta hänvisningar till gällande standarder. SIS kommer att tillhandahålla information om relevanta standarder för att uppfylla kraven i byggreglerna samt Plan- och bygglagen.

Sammanställningen nedan visar de standarder som BBR refererar till i respektive avsnitt. I de fall där den standard som Boverket hänvisar till har utgått länkas även den ersättande standarden. Kapitel 1 och 2 finns inte med i förteckningen nedan av den anledningen att de inte innehåller referenser till standarder.

Vill du få mer information om standarden, eller köpa den, klicka på beteckningen nedan för aktuell standard.

3. Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen

3:1 Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
3:2 Bostadsutformning
3:5 Krav på tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen

5. Brandskydd

5:2 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar
5.3 Möjlighet till utrymning vid brand
5:4 Skydd mot uppkomst av brand
5:5 Skydd mot utveckling och sprining av brand och brandgas inom byggnader
5:7 Möjlighet till räddningsinsatser

6. Hygien, hälsa och miljö

6:2 Luft
6:3 Ljus
6:4 Termiskt klimat
6:5 Fukt
6:6 Vatten och avlopp
6:7 Utsläpp till omgivningen
6:9 Krav på hygien, hälsa och miljö vid ändring av byggnader

7. Bullerskydd

7:1 Allmänt
7:2 Ljudförhållanden

8. Säkerhet vid användning

8:2 Skydd mot fall
8:3 Skydd mot sammanstötning och klämning
8:4 Skydd mot brännskador
8:6 Skydd mot instängning
8:9 Skydd mot olyckor på tomten

9. Energihushållning

9:1 Allmänt