Vad innebär organisationers samhällsansvar?

Många verksamheter pratar om CSR, Corporate Social Responsibility, eller organisationers samhällsansvar. Det är ett brett begrepp som innefattar alla typer av organisationer, det vill säga även regeringar, myndigheter, ideella organisationer med flera och berör såväl de sociala som ekonomiska och ekologiska aspekterna.

Organisationer runt om i världen, inklusive deras intressenter, blir alltmer medvetna om såväl behovet av som fördelarna med samhällsansvar. En övergripande målsättning med en organisations samhällsansvar är att bidra till hållbar utveckling. Enligt ISO 26000 definieras begreppet samhällsansvar som en organisations ansvar för den påverkan som dess beslut och aktiviteter har på samhället och miljön. Organisationen ska också genom ett transparent och etiskt uppförande:

  • bidra till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället
  • ta hänsyn till olika intressenters förväntningar
  • efterleva tillämpliga lagar och internationella uppförandenormer
  • integrera samhällsansvar i hela organisationen och praktisera detta i alla relationer.

Revidering med mer rättvisande titel – socialt ansvarstagande blir organisationers samhällsansvar

De senaste åren har ett arbete pågått med att revidera den svenska översättningen av ISO 26000. Vid lanseringen av standarden var begreppet socialt ansvarstagande särskilt relevant, som komplement till det miljömässiga ansvar som hade etablerats vid Riokonferensen 1992.

I den nya revideringen kommer standarden att byta den svenska titeln till det bredare SS-EN ISO 26000 Vägledning för organisationers samhällsansvar istället för ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande. Det innebär även att standarden även har blivit europeisk standard. Samtidigt ändras begreppet ”socialt ansvarstagande” genomgående till ”samhällsansvar” i dokumentet.


Samhällsansvar – så gör man i praktiken

Hur ska företag och andra organisationer bidra till hållbar utveckling på ett effektivt sätt? Daniel Steinholtz, organisationskonsult och hållbarhetsexpert, förespråkar ISO 26000 som en metod för att arbeta effektivt med hållbarhetsfrågor och samtidigt arbeta affärsmässigt. 

Agenda 2030

Globala målen är en del av Agenda 2030 som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Standarder och Agenda 2030 hör ihop
Standarder representerar globalt erkända lösningar som tagits fram i samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer. De kan vara ett grundstöd i arbetet med hållbarhetsmålen och bidra till nya innovativa lösningar.